Feedback

Zapisz się do newslettera

(+48) 77 44 26 666 @office@atmoterm.pl
Poniżej znajdziesz krótkie bio wybranych trenerów, z którymi współpracujemy. Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Grażyna Orzechowska – analityk ds. systemów środowiskowych ATMOTERM S.A. Specjalizuje się w przepisach związanych z opłatami środowiskowymi i sprawozdawczością w ochronie środowiska. Opracowuje dokumentację środowiskową z zakresu sprawozdań PRTR oraz raportu do Krajowej Bazy. Autorka artykułów z zakresu obowiązków środowiskowych podmiotów. Absolwentka studiów ochrony środowiska UO. Wieloletni trener i konsultant. Prywatnie instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, szczęśliwa mama i żona.

Elżbieta Ochocka - analityk ds. systemów środowiskowych ATMOTERM S.A. Absolwentka studiów ochrony środowiska na Uniwersytecie Opolskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami. Specjalizuje się także w prawie ochrony środowiska. Prywatnie instruktor jazdy konnej.

Joanna Gierdal - absolwentka Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Opolskim. Kierownik projektu, konsultant ds. ochrony środowiska ATMOTERM S.A. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji środowiskowych. Specjalizuje się w tematach związanych z gospodarko odpadową, CRO, a także innych zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska.

Maciej Kruszka - konsultant ds. ochrony środowiska ATMOTERM S.A. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Chemicznego na kierunku Technologie Ochrony Środowiska ze specjalizacją w systemach oczyszczania ścieków. Posiada doświadczenie w realizacji projektów z szeroko pojętej inżynierii i ochrony środowiska, w tym w sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Przeprowadza audyty środowiskowe, a także szkoli w zakresie systemów zarządzania środowiskowego.

Dorota Ślipek - Specjalista ds. ochrony środowiska. Absolwentka studiów geologicznych o specjalności geochemia i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ukierunkowana na tematykę ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Autorka dokumentacji w zakresie raportów początkowych, a także współautorka Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz Raportów Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko.

Aneta Łukasik - Z wykształcenia inżynier ochrony środowiska(ukończona specjalizacja ochrona wód i gospodarka odpadami oraz odnawialne źródła energii), Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Od 10 lat zawodowo związana z ochroną środowiska (gospodarka odpadami, recykling, budownictwo pasywne, odnawialne źródła energii w budownictwie). Doświadczony trener w branży ochrony środowiska, prowadzi szkolenia dotyczące: prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu, odnawialnych źródeł energii. Posiada dużą wiedzę praktyczną, dotyczącą gospodarki odpadami w branży przemysłowej (odpady niebezpieczne, odpady spożywcze, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz surowce). Zna specyfikę dotyczącą zagospodarowania odpadów. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe.

Katarzyna Ejsymont - Absolwentka SGGW w Warszawie w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska na kierunku Technologie w Ochronie Środowiska (mgr inż.) oraz Wageningen University w Holandii na kierunku Environmental Sciences, Environmental Management (MSc). Specjalista ds. ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. Pracownik JST, konsultant i trener. Prywatnie menedżer dużej rodziny.

Małgorzata Szymańska - Doświadczony pracownik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym w kompleksowych kontrolach również w zakresie pozwoleń zintegrowanych. Od kilkunastu lat dzieli się swoją wiedzą z uczestnikami szkoleń dotyczących: gospodarki odpadami (w tym opłaty produktowej, zużytego sprzętu), odzysku i recyklingu, pozwoleń reglamentujących korzystanie ze środowiska w tym pozwoleń zintegrowanych, pojazdów wycofanych z eksploatacji jak również składowisk odpadów.

Piotr Kawa – analityk procesów ochrony środowiska ATMOTERM S.A. Prowadzi szkolenia z zakresu Krajowej Bazy KOBIZE, sprawozdawczości PRTR (Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń), a także warsztaty z programu IUCLID 5 na potrzeby dyrektywy REACH. Absolwent studiów ekonomicznych oraz informatycznych o specjalizacji sieci komputerowe i systemy baz danych. Współtwórca dedykowanych systemów informatycznych z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwach. Miłośnik motoryzacji.

Aleksandra Stasiszyn – analityk procesów ochrony środowiska ATMOTERM S.A. ukierunkowany w stronę monitorowania i raportowania emisji CO2. Absolwentka studiów fizycznych o specjalności fizyk doświadczalny, fizyk komputerowy i fizyk medyczny. Współtwórca dedykowanych systemów informatycznych z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwach służących do monitorowania i raportowania emisji CO2.

Marek Rosicki - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Od kilkunastu lat pracuje jako konsultant ds. ochrony środowiska oraz analityk w firmie ATMOTERM S.A. Uczestniczył w licznych projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie inwentaryzacji emisji, ocen oddziaływania na środowisko oraz modelowania jakości powietrza. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie monitorowania emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych, przeprowadził z sukcesem wiele projektów w tym zakresie. Prelegent na branżowych konferencjach w kraju i zagranicą, autor licznych opracowań specjalistycznych.

Magdalena Krowicka - kierownik projektów i autorka dokumentacji w zakresie raportów początkowych dla instalacji IPPC, w tym dla branży energetycznej, chemicznej i petrochemicznej. Wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska. Autorka przeglądów inwestorskich na potrzeby prywatyzacyjne spółek. Trener szkoleń dla przedsiębiorstw z metodyki wykonania raportów początkowych.

Marek Kuczer - programista i analityk ATMOTERM S.A., współautor oprogramowania służącego do analiz środowiskowych i modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń EK100W. Specjalista w zakresie wykorzystania narzędzi GIS w analizach środowiskowych (absolwent studiów podyplomowych GIS). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie inwentaryzacji emisji, modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń oraz wykonywania opracowań programów ochrony powietrza.

Jacek Pietrzyk - Ekspert ds. odpadów w ATMOTERM S.A. oraz w Business Centre Club. Autor i realizator licznych projektów z zakresu gospodarki odpadami oraz edukacji ekologicznej dla jednostek naukowych oraz samorządowych. Współautor pięciu Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami 2016 - 2022 oraz koncepcji budowy Bazy Danych o Odpadach (BDO). Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska na podstawie rozprawy pt. „Analiza możliwości wykorzystania odpadów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych”
oraz inni ...